Det går bra för Region Jönköpings län. Det finns mycket vi är stolta över. Vår sjukvård rankas bland de allra bästa i landet och med en mycket god soliditet kan vi tryggt kon­statera att det är ordning och reda i ekonomin. Just därför känns det naturligt att inte nöja sig utan att istället våga höja blicken ytterligare. Vi utgår från den småländska sträv­samheten och regionens förutsättningar för att peka ut vad vi tillsammans skulle kunna åstadkomma. Vi vill att Jönköpingsregionen ska utvecklas till Sveriges fjärde tillväxtregion, med tillväxt genom befintliga och nya företag, vård i världsklass, goda kommunikationer och framtida utvecklingsmöjligheter.

Det moderna Småland byggdes med Gnosjöandans hårda arbete och strävsamhet. Våra produkter och företag tog sig ut i Sverige och världen och skapade tillväxt såväl här som där. Ska vår region även i framtiden stå sig starkt behövs en modern Gnosjöanda. Där vi tar tillvara på strävsamheten och det hårda arbetet och genom mer kunskapsintensiv produktion, högkvalitativa utbildningar och innovationsanda kan göra vår region till en av Sveriges starkaste tillväxtregioner. Förutsättningarna finns redan i vår region med högskola, växande företag, goda kommunikationer, innovationsanda, företagsamhet och inte minst entreprenöriella och driftiga människor. Under kommande mandatperiod vill vi fortsätta arbetet med att göra Jönköpingsregionen till Sveriges fjärde tillväxtregion.

Sjukvården i Jönköpingsregionen ska även fortsättningsvis vara bäst i Sverige. Redan idag ligger vården i vår region i topp. Våra tre sjukhus rankas bland de sju bästa i landet, vi är bland de bästa på att uppfylla vårdgarantin och vi ligger i topp sett till antal forskare inom vården. Det är en bra grund att bygga ifrån. Vårt löfte till dig som bor i Region Jönköping är att fortsätta utveckla sjukvården i Jönköping så att vi behåller vår topp­ position bland landets bästa. Det är ett löfte som förpliktigar men som med god ordning i ekonomin och ett framtidsinriktat ledarskap kan bli verklighet.

I valet söker vi din röst för att göra Region Jönköpings län till Sveriges fjärde tillväxtregion med landets bästa sjukvård. Med bäst ekonomi i landet, en modern Gnosjöanda, ett löfte om att erbjuda en vård i världsklass och nya infrastruktursatsningar lägger vi grunden för att på sikt göra Jönköpingsregionen till en självklar knutpunkt för jobb, entreprenörskap, innovationer och högkvalitativ utbildning och forskning.

– Malin Wengholm (M)

Regionstyrelsens ordförande

 

Det börjar med ekonomin

Under vårt styre har vi prioriterat ordning och reda i ekonomin. Det har varit avgörande för att allt annat ska fungera. Tack vare en ansvarsfull ekonomisk politik och en tydlig styrning har vi kunnat leverera hög kvalité och tillgänglighet i såväl sjukvården som kollektivtrafiken. Det har också kunnat skydda oss från skattehöjningar och besparingar. Vår soliditet är idag den bästa i landet. Under kommande mandatperiod kommer vi att fortsätta hålla ordning i ekonomin genom ambitiösa mål­ och budgetstyrning, noggrann prövning av investeringar och nya arbetssätt. På så sätt kan vi undvika besparingar och skattehöjningar och istället göra nödvändiga satsningar på sjukvården och regionens utveckling.

Moderaterna i Region Jönköpings län vill:

 

 

En vård i världsklass

Vårt löfte till dig som bor i Region Jönköpings län är att vården i vår region ska fortsätt­ningsvis vara den bästa i landet. Det handlar om korta kötider, satsningar på vårdkvalité och befolkningens hälsa. På de följande sidorna presenterar vi vägen dit. Det är ett arbete som utgår ifrån att sätta patienten i fokus, förbättra samarbetet med kommunerna kring vård och omsorg och göra oss till Sveriges bästa vårdarbetsgivare.

 

Patienten i fokus

Som patient ska du kunna lita på att sjukvården håller hög kvalité och är tillgänglig. Till skillnad från många andra regioner och landsting har Region Jönköpings län inte drabbats lika hårt av långa vårdköer. Samtidigt behöver även våra vårdköer kortas. Vi kommer därför att förstärka tillgängligheten till 1177 och primärvården så att er snabbare kan få en första vårdkontakt. För de patienter som behöver återkommande vård är en fast vård­ kontakt en viktig trygghet. Med en satsning på mobila vårdteam inom olika specialiteter kan tillgängligheten och livskvalitén förbättras för personer som har svårt att komma ifrån det egna hemmet. Vi ger förutsättningar för tre välfungerande akutsjukhus i länet för att säkerställa god tillgänglighet bra vård i hela länet.

På era håll i landet ser vi hur den psykiska ohälsan växer och hur barn och unga är mer utsatta än många andra. Därför vill vi särskilt förstärka tillgängligheten till psykiatrin för barn och unga. För att ge en effektiv och tillgänglig vård för personer med missbruk­ och beroendeproblem vill vi samordna vårdinsatserna för dessa och etablera era beroende­ mottagningar i regionen. På så sätt kortar vi steget till hjälp och kan samlat arbeta för patientens bästa.
Med en satsning på ökad valfrihet i sjukvården kan er vårdgivare etableras och bidra till att korta vårdköerna. Vi är positiva till att ge patienten ökat inflytande över sina vård­ kontakter genom digitala vårdplaner och ökad valfrihet. Patientens resa genom vården ska hålla ihop. För oss är inte det viktiga vilken aktör som bedriver sjukvården, utan att all sjukvård i Region Jönköpings län präglas av hög kvalité och kompetens.

 

Moderaterna i Region Jönköpings län vill:

 

Sveriges bästa vårdarbetsgivare

Ska Region Jönköpings län kunna erbjuda Sveriges bästa sjukvård måste vi också kunna attrahera Sveriges bästa vårdpersonal. Att vara en attraktiv arbetsgivare handlar om era saker såsom möjligheten till karriärutveckling, ökat medarbetarinflytande som forskning och konkurrenskraftiga löner. Redan idag ligger regionen i topp i landet när det kommer till att kunna erbjuda vårdpersonalen möjlighet till specialistutbildning och forskning, det är en utveckling som vi vill fortsätta satsa på.
Under nästa mandatperiod vill vi se över hur verksamheterna arbetar i syfte att att på bästa möjliga sätt använda medarbetarnas kompetens. Att minska det administrativa ar­ betet för läkare och sjukvårdspersonal är ett prioriterat område. Med fortsatta satsningar på kompetensutveckling och karriärvägar för alla medarbetare i vården blir vi en attraktiv arbetsgivare för såväl läkare, som sjuksköterskor och annan vårdpersonal. För att un­derlätta livspusslet för personalen i vården vill vi öka möjligheterna att styra den egna arbetstiden. Det handlar om att tillmötesgå olika behov genom schemaläggning och ökad anpassning till livets olika förutsättningar.

Med en satsning på konkurrenskraftiga löner och ersättningar ökar vi vår attraktivitet som arbetsgivare samtidigt som utbildning och erfarenhet premieras. Med ett förstärkt fokus på det professionella ledarskapet i sjukvården kan vi förbättra arbetsmiljön och resultaten. Ledarkompetens ska prioriteras för att verksamheterna ska kunna få starka och målinrik­tade ledare. Med konkurrenskraftiga löner för personalen och eget inflytande över arbets­tiden tillsammans med ett starkt lokalt ledarskap i sjukvårdens verksamheter kan Region Jönköpings län attrahera ännu er av Sveriges bästa vårdmedarbetare.

 

Moderaterna i Region Jönköpings län vill:

 

Mer samarbete för bättre vård

Ska hela vårdkedjan fungera effektivt behöver samarbetet mellan regionen och länets kommuner utvecklas. Det handlar om att dela information, öka tillgängligheten och samarbeta för patienternas bästa mellan kommunernas vård­ och omsorgsverksamheter och sjukvården. Med mobila team kan vi öka tillgängligheten till vård i det egna hemmet som underlättar för anhörigvård i vårdförloppet. Genom en samordnad vårdkedja mellan kommun och region kan vi erbjuda en bättre vård och omsorg. Med en samordning och utveckling av IT­-systemen som säkerställer patientsäkerheten kan vi effektivisera kontakten mellan olika vårdgivare för att snabbare kunna hjälpa patienterna.

 

Moderaterna i Region Jönköpings län vill:

 

 

En modern Gnosjöanda i Sveriges fjärde tillväxtregion

Jönköpingsregionen har fantastiska möjligheter att utvecklas. Vid sidan av Stockholms­, Göteborgs­ och Öresundsregionen har Jönköpingsregionen förutsättningar att bli Sveriges fjärde tillväxtregion. Det skulle kunna medföra mer tillväxt, nya arbetstillfällen, kommuni­kationer och ett mer levande stadsliv på era håll i regionen. Ska det bli verklighet behöver vi arbeta målmedvetet och tillsammans med viktiga aktörer i regionen för att uppnå det. Det är en satsning som kommer att behöva prioriteras över era mandatperioder och som behöver innefatta såväl näringsliv, högskola som kommuner och statliga myndigheter. Vi behöver modernisera och ta tillvara på Gnosjöandan, förbättra kommunikationerna och bli en naturlig plats för innovativa företag och er människor att etablera och bosätta sig på.

 

En attraktiv arbetsmarknadsregion

En attraktiv arbetsmarknad förutsätter ett attraktivt företagsklimat. Det handlar om att underlätta så att starka näringar som industrin, skogsnäringen och livsmedelsnäringen kan fortsätta växa samtidigt som allt från småföretagande till högteknologiska inno­vationsföretag kan etableras och växa. För att förbättra företagsklimatet vill vi att den byråkratiska bördan på företagen minskas. Ett gott företagsklimat gynnar etableringar och expansioner. För att hela regionen ska leva vill vi också göra en satsning för att un­derlätta för den gröna näringen och besöksnäringen att växa i regionen. Fler besöksmål och ett förädlat turistutbud ökar länets attraktivitet. Det är också arbetsplatser som ofta är mångas första jobb. Med utbyggd ber på landsbygden förstärker vi företagsklimatet såväl som livskvalitén.
I vår region gäller arbetslinjen. Alla som kan arbeta ska också möta krav och förvänt­ningar om att vara med och bidra. Det gäller såväl den som har bott här länge som den som är nyanländ. Gnosjöandans slit och strävsamhet är en stark förklaring till många av våra framgångar. Vi ser att nyföretagandet behöver förstärkas ytterligare. Särskilt bland kvinnligt företagande ligger länet jämförelsevis lågt. Genom ett förbättrat samarbete med regionens kommuner vill vi erbjuda möjligheter till praktik och utbildning för personer som står utanför arbetsmarknaden. Nyanländas etablering behöver förbättras för att snabbare komma i egen försörjning med alltifrån tydligare krav på att lära sig svenska och samhällsorientering till att möjliggöra för nyföretagande och matchning mot arbets­marknaden. Här ser vi att regionen kan ta ett större ansvar.

 

Moderaterna i Region Jönköpings län vill:

 

Förstärkt konkurrenskraft med högre utbildning

Ska vi på allvar ta steg till att bli Sveriges fjärde tillväxtregion behöver vi göra en satsning på regionens konkurrenskraft och utbildningsnivå. Ett starkt och konkurrenskraftigt näringsliv är en nyckelfaktor för regional tillväxt och utveckling. Vi ska vara en industriregion med hög konkurrenskraft men behöver också ett breddat näringsliv med er kunskaps­ intensiva företag. Det kommer att ge vinster till hela regionen med er jobb, ett växande kulturliv, nya bostäder och bättre infrastruktur. Med en växande arbetsmarknad som efterfrågar högre utbildning ser vi att satsningar på en höjd utbildningsnivå är prioriterat för regionens konkurrenskraft. En viktig del i detta är att få hit er högskoleplatser såväl som yrkeshögskoleplatser. Näringslivet efterfrågar alltmer spetskompetens som kan till­godoses med er utbildningsmöjligheter. Vi vill få till ett tätare samarbete med näringslivet för att uppmuntra forskning, utveckling, praktikplatser och planering i långsiktiga fram­ tidsfrågor.

Den gröna näringen är mycket viktig för vår region. Livsmedelsproduktionen och skogen är en stor arbetsgivare som utgör ett viktigt kluster i Jönköpingsregionen. På sikt skulle regionen kunna utvecklas till landets främsta matregion. Då krävs er företag, innovationer och goda konkurrensförutsättningar. Kvaliteten på Region Jönköpings läns folkhögskolor och naturbruksgymnasierna ska vara hög och bidra till regionens utveckling. Till exempel vill vi att regionens naturbruksgymnasier utvecklas till kunskapscentra för naturbrukets aktörer.

Med utbyggd infrastruktur såsom bättre vägar och höghastighetståg samt högkvalita­tiva utbildningar på högskolan kan vi göra vårt län till en nod för såväl små som stora företagshuvudkontor. Det kräver ett samarbete med kommunerna för att underlätta mark och etableringsprocesser och ett aktivt arbete gentemot företagen för att mark­nadsföra vårt fördelaktiga geografiska läge. Vi kommer också att prioritera frågor om digitalisering och internetåtkomst i hela länet. Det är avgörande för att kunskapsintensiva företag ska kunna verka och erbjudas de bästa tänkbara möjligheterna i länet.

 

Moderaterna i Region Jönköpings län vill:

 

Det ska vara lätt att komma hit

Redan idag erbjuder E4an goda kommunikationer till norra och södra Sverige. Samtidigt finns mer att göra för att hela vårt län på allvar ska kunna utvecklas. Vi ser att tågtrafiken i länet behöver förbättras med nya spår och er persontransporter. Dessa kan sedan kny­tas samman med en framtida höghastighetsjärnväg för 320 km/h. Vi ser att det är avgö­rande för Jönköping och Sverige att ett beslut om höghastighetståg kommer på plats så snart som möjligt. Vi har inte råd att vänta i 60 år.

Götalandsbanan och Europakorridoren kommer att få stor betydelse för vår region under åren som kommer. Med en färdigställd Götalandsbana och höghastighetståg kan Jönköping bli en nationell knutpunkt. Därför kommer vi att med kraft verka för att hela Götalandsbanan färdigställs. Särskilt delen Borås – Jönköping – Linköping är av stor be­tydelse och behöver ingå i den nationella åtgärdsplanen från Trafikverket.

Redan idag är länets kollektivtrafik relativt god jämfört med många andra regioner och landsting. Genom att värna de lokala banorna i regionen kan vi också säkra bättre kollektivtrafik även i framtiden. Såväl sträckningen mellan Värnamo – Vaggeryd – Jönköping/Nässjö som Halmstad – Jönköping – Nässjö behöver rustas upp för att erbjuda goda förutsättningar för såväl mer kollektivresande som godstransporter som är avgöran­de för näringslivet i länet. Kommunikationerna mellan Eksjö och Vetlanda är väsentliga för att utvidga Höglandets arbetsmarknadsområde och behöver därför stärkas. På sikt ser vi att kollektivtrafikens självfinansiering behöver öka från 40 procent till 50 procent för att över tid säkra kollektivtrafiken i hela länet.

När det kommer till vägarna vill vi behålla de hastigheter som vi har idag. Minskning från 90 till 80 km i timmen som Trafikverket föreslår riskerar att slå mot restiderna och därmed livspusslet. Istället bör vägarna rustas upp med förbättrad säkerhet. Sträckan mellan Borås – Jönköping behöver rustas upp och få motorvägsstatus. På så sätt får vi en motorvägsförbindelse hela vägen till Göteborg.

 

Moderaterna i Region Jönköpings län vill:

En välfungerande flygplats

Jönköpings flygplats är ett nav för hela länet. De nationella och internationella avgång­ arna är viktiga för såväl näringslivets utveckling som för invånarnas resmöjligheter. Vi ser därför att det är viktigt att Jönköpings flygplats ges förutsättningar att utvecklas. Med ett större utrymme för fraktflyg kan flygplatsen också bli en nod för stora delar av södra Sve­riges transporter. Vi tror också på en förstärkning av turistflyget för att underlätta turistre­sor till regionen samtidigt som vi som bor här kan komma närmare utrikesdestinationer.

 

Moderaterna i Region Jönköpings län vill:

 

Ett levande kulturliv i hela länet

I en region som under de kommande åren ska ha stora ambitioner när det gäller tillväxt, innovationsanda och välfärdsverksamheterna kommer också kulturfrågorna i fokus. Ett brett kulturutbud är attraktivt för såväl företagsetableringar som regionens invånare. Även ur ett integrationsperspektiv kan kulturen fungera som en brobyggare. Vi ser framför oss ett län som lever ut mer med nya möjligheter till kultur­ och fritidsaktiviteter. Vid sidan av en politik som skapar möjligheter till ett mer levande stadsliv med såväl kulturinrättningar som restauranger och möjligheter till nöje måste också politiken klara av att underlätta för kulturlivet i hela länet. Här handlar det om samverkan med kommunerna såväl som att i den regionala planeringen ha med ett helhetsperspektiv för kultur­ och fritidslivet. Samtidigt är kulturen inte främst en angelägenhet för det offentliga. Samverkan med civil­ samhället och det ideella kulturlivets villkor för konstnärligt skapande är viktigt, inte minst för att kulturen ska nå ut i alla delar av länet. Politikens uppgift på kulturområdet behöver därför i första hand vara att underlätta och bidra till att förutsättningarna för kulturutövan­de är goda i hela länet.

 

Moderaterna i Region Jönköpings län vill:

 

Långsiktigt och hållbart miljöarbete

Ett hållbart miljöarbete är en av de viktigaste investeringarna vi kan göra för framtiden. Det handlar om att värna såväl staden som landsbygden för framtida generationer. Med en politik som utvecklar de gröna näringarna, förstärker äganderätten för skogen och värnar öppna landskap möjliggör vi för en hållbar och levande landsbygd. Samtidigt är det också viktigt att miljöpolitiken är smart. Utsläppen behöver minska men det går inte att lösa genom plötsliga straffbeskattningar av de som saknar alternativ till bilen. Här tror vi istället på långsiktighet och incitament för en grön omställning. Regionen ska i sina verksamheter ta ett hållbarhetsansvar. I upphandlingar ska regionen lägga stor vikt vid miljövänliga drivmedel och produkter.

 

Moderaterna i Region Jönköpings län vill: