Anders Gustafsson, Eksjö

Jag är engagerad i Moderaterna sedan 50 år, både i min hemkommun Eksjö och i det som tidigare hette Landstinget och som numera kallas Region Jönköpings län. Familjens lantbruksfastighet är utgångspunkten för mitt företagande, och mitt intresse är att på bästa sätt förvalta den till kommande generationer.

Spelregler för företagande, oavsett storlek, och äganderättsfrågor är avgörande för tilliten för politiken. Utan dynamiken i entreprenörskapet avstannar samhällsutvecklingen.

Politiken för folkhälsa och sjukvård måste inriktas på, med respekt för lagstiftning, ett kreativt arbetssätt.

Att korta köerna till de behandlingsalternativ som finns, Att bejaka medarbetarnas möjligheter till flexibilitet för att förstärka viljan till ett långsiktigt engagemang det viktiga uppdraget som välfärdsbärare för vår region.

Jag är övertygad om att ett utvecklat samarbete mellan regionen och kommunerna är till nytta för en effektivare användning av våra skattemedel och ett synsätt där medborgaren/patienten sätts i centrum.

Vår regions utveckling bygger på ett förankrat tydligt budskap och ett stärkt samarbete mellan näringsliv, civila samhället och politiken för den regionala tillväxten och medborgarnas fortsatta välfärd.